البناء والإصلاح

Екологично чистият бизнес дойде при нас от Запада, в Русия такъв бизнес все още не е набрал инерция, но вече са открити няколко магазина и създаването на няколко онлайн магазина за продажба на еко продукти. Подобен бизнес има за цел да обедини човека с природата и да използва само чисти естествени материали и вещества.

Прочетете Повече