لا استثمار

Всички ние все още сме в училище от уроците по икономика, вероятно два такива термина са известни: производство и услуги. Тази статия ще обсъди втория мандат. В тази област всичко е съвсем просто, колкото по-развита е икономиката на региона, толкова повече се нуждаят от всички видове услуги. Тази индустрия не произвежда нищо, тя е фокусирана върху пазара за услуги, с други думи, помага на други хора, решава всякакви проблеми или просто прави живота по-удобен.

Прочетете Повече